Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Të përgjithshme

Të përgjithshme

Dita 29

Ajet Kuranor: “Besimtarë janë vetëm ata që i besuan All-llahut, të dërguarit e Tij, e mandej nuk dyshuan dhe për

Të përgjithshme

Dita 28

Ajet Kuranor: “O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e

Të përgjithshme

Dita 27

Ajet Kuranor „Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në Natën e Kadrit. E ç’të bëri ty të dish se ç’është Nata

Të përgjithshme

Dita 26

Ajet Kuranor: “S’ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë Allahun, që të

Të përgjithshme

Dita 25

Ajet Kuranor: „All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon

Të përgjithshme

Dita 24

Ajet Kuranor: “Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi mes jush, t’ju pengojë nga

Të përgjithshme

Dita 23

Ajet Kuranor: „O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra

Të përgjithshme

Dita 22

Ajet Kuranor: „Kush bën ndonjë të keqe ose e ngarkon veten, pastaj kërkon falje te All-llahu, ai e gjen All-llahun

Scroll to Top